Pon. - Czw.: 08:00 - 16:00; Pt.: 7:00 - 15:00

Oferta

Zakres świadczonych usług

Biuro Rachunkowe KSIEGOVI oferuje usługi z zakresu:

 • Obsługi płac,
 • Obsługi zatrudnienia obcokrajowców,
 • Audytu, tworzenia oraz modyfikacji wewnątrz organizacyjnych przepisów prawa pracy (regulamin pracy, wynagradzania i in. ),
 • Audytu, tworzenia oraz modyfikacji procedur i instrukcji BHP i Ppoż,
 • Pomocy w założeniu firmy,
 • Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

Naliczanie płac

W ramach usługi kompleksowego naliczania płac KSIĘGOVI oferuje:

 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi
 • przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Klienta;
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeniowej dla ZUS, GUS, US, PFRON;
 • rozliczanie czasu pracy i absencji;
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA;
 • realizowanie przelewów na konta pracowników oraz ich dokumentowanie;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT-11, PIT-40, PIT-4R;
 • rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Administracja kadr

W ramach kompleksowych usług administracji kadr KSIEGOVI oferuje:

 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów;
 • kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia BHP);
 • archiwizację dokumentacji pracowniczej byłych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS itp.;
 • doradztwo kadrowe dla pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 • obsługę kontroli ZUS, US, PIP i innych uprawnionych podmiotów;
 • raportowanie zgodnie w wymaganiami Klienta.

Ponadto w ramach obsługi kadrowej Marzyt dodatkowo oferuje:

 • tworzenie opisów stanowisk pracy;
 • sporządzanie umów towarzyszących umowie o pracę np.: umowy o zakazie
 • konkurencji, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umowy pożyczek z ZFŚS itp.;
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego (Rp-7);
 • organizowanie szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców;
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Korekty ZUS

KSIĘGOVI dostarcza usługę polegającą na dokonywaniu korekt ZUS zarówno w
dokumentach rozliczeniowych jak również zgłoszeniowych. Nasza oferta w tym
zakresie obejmuje:

 • sporządzanie korekt deklaracji zgłoszeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS na podstawie dokumentu WDR lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta;
 • sporządzanie korekt na podstawie odrębnych decyzji pokontrolnych;
 • sporządzanie korekt dokumentacji na podstawie decyzji ZUS o konieczności zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz rozliczenie należnego zwrotu dla pracownika i płatnika składek.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Obsługa zatrudnienia obcokrajowców

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • ustalenie formy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowca;
 • składanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę i innych dokumentów i opłat wymaganych zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 • uzyskanie przyrzeczenia pozwolenia na pracę;
 • uzyskanie zezwolenia na pracę;
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Wewnątrzorganizacyjne przepisy prawa pracy

Audyt, tworzenie oraz modyfikacja wewnątrzorganizacyjnych przepisów prawa
pracy (regulaminy pracy, wynagradzania i in.)

W ramach usługi KSIĘGOWI oferuje:

 • ocenę istniejących u Klienta regulacji dotyczących prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania i pozostałe) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • modyfikację istniejących aktów w celu ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa pracy;
 • tworzenie na zlecenie Klienta regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS i in.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Procedury i instrukcje BHP i ppoż

Audyt, tworzenie oraz modyfikacja procedur i instrukcji BHP i Ppoż.
W ramach usługi nasza firma oferuje:

 • ocenę istniejących u Klienta procedur, informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • modyfikację istniejących dokumentów w celu ich dostosowania do aktualnych przepisów prawa
 • tworzenie na zlecenie Klienta wymaganych przez prawo dokumentów, instrukcji, informacji i.in.;
 • doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Księgowość

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy
obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • księgi handlowe,
 • bieżące księgowanie
 • nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 • przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 • przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 • bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).

Ponadto w ramach usługi prowadzenia księgowości KSIĘGOVI oferuje:

 • prowadzenie bieżącego monitoringu;
 • przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych,
 • sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości,
 • sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Pomoc w założeniu firmy

W ramach usługi KSIĘGOVI oferuje:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu;
 • przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej;
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Przechowywanie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Marzyt oferuje usługę przechowywania ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz
innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

Zainteresowany ofertą? Kontakt

Sprawdź nasze ceny – Cennik

Masz pytanie? Napisz do nas.